Ik maak me zorgen …. Ik maak me steeds meer zorgen

Groesbeek, 7 oktober 2015.     15 oktober 2015.

Ik maak me zorgen.                   Ik maak me steeds meer zorgen.

Ik maak me zorgen over hoeveel negativiteit er op dit moment op veel plaatsen is. Het vult de kranten, het nieuws en zo de huiskamers en andere ruimtes. En het voedt zichzelf door onwetendheid en onbegrip. Het gevolg kan tot agitatie en agressie leiden vanuit een onderliggende angst.

Neem een huiskamer waar onvrede is, waar mensen even vinden dat ze iets tekort komen  of ruzie hebben. Men zich zet zich af tegen een ander, de omgeving of de overheid om stoom af te blazen. Die ander is misschien niet eens aanwezig om zich te verdedigen. Als je die kamer binnenkomt is dat voelbaar. Het vult de kamer. Het vult de atmosfeer.

In het groot gedacht kan het een land vullen, een werelddeel en verder, als dat zich doorzet.

Loesje zegt: Zorgen moet je niet maken, zorgen moet je doen.

Daarom hier een bijdrage.

Geachte Burgemeesters, COA mensen en andere beleidsbepalers.

Het is fijn om te zien hoe mensen (Vluchtelingen) door andere mensen (Nederlanders) worden verwelkomt. Aan de andere kant doet het pijn als ik de reactie van sommige mensen (Nederlanders) zie en hoor over de mensen(vluchtelingen) die Heumensoord de rug toe keren omdat het stinkt en meerdere gezinnen op 1 kamer ondergebracht moeten worden. Ondankbaar!!!

Nu, 15 oktober, lees ik in de krant dat deze agitatie een nog veel  grotere vormen heeft aangenomen. Een beetje begrijpelijk ook als er gedemonstreerd wordt en met foto’s van achtergelaten villa’s in Syrië geschermd wordt.

Onbegrip van beide kanten?

Deze vluchtelingen komen al dan niet uit een oorlogsgebied. Veelal uit Syrië in dit geval. Een land dat met zichzelf in oorlog is met veel burgerslachtoffers uit de gevechten en de zeer vele bombardementen als gevolg. Verlies van familie, vrienden en buren. Een land waar IS zeer wrede praktijken hanteert om zijn doel te bereiken. Een land met een andere cultuur en gewoontes dan hier in Nederland. Een land dat ook het slachtoffer is van tegenstrijdige belangen van andere grootmachten. Men vlucht.

Zij zijn dagen, weken, maandenlang met gevaar voor eigen leven lopend, met de boot, auto, trein of bus onderweg naar een veilige bestemming waar zij een toekomst voor zichzelf en hun gezin kunnen opbouwen. Vaak zijn ze hierbij nog het slachtoffer van medemensen die geld, veel geld verdienen uit hun situatie. En natuurlijk liften er mensen mee die niet onder de noemer Vluchteling vallen.  Daar kan je op wachten.

Nederland is een geliefd einddoel omdat zij iets vernomen hebben dat hier goed is.  Na een lange reis komen zij, volledig door elkaar geschut, leeg, moe, gefrustreerd, blij en verwachtingsvol in Nederland aan. Ze komen aan in een omgeving waar ze -tijdelijk- zullen verblijven en dat daarvoor in zeer korte tijd uit de grond gestampt is of er voor gereed gemaakt. Noem een sportzaal, een gevangenis, een al overvolle AZC en andere plekken waar noodgedwongen voor gekozen is omdat deze mensen niet op straat kunnen slapen. Noem Heumensoord, een ‘barakkenkamp’ waar men met 8 mensen op een kamer dient te slapen zonder raam naar buiten en waarvan de hulpverleners nog moeten leren van de opgedane ervaringen.

In die rollercoaster van ervaringen komen ze elkaar weer tegen. Moe, niet wetende hoe het hier is dus zet men zijn eigen cultuur en gewoontes weer in. En de Nederlanders dus ook. Met alle gevolgen van dien.

Wat zou het daarom goed zijn Burgemeester als er dan iemand, vanuit zijn hart sprekend maar stevig in zijn schoenen, hen via tolken in hun eigen taal laat weten dat ze welkom zijn. Dat er begrip is voor hun strijd, hun tocht en hun vlucht. Dat ze welkom zijn in deze, binnen een aantal weken uit de grond gestampte tijdelijk onderkomen. Dat er alles aan gedaan wordt om het goed te regelen maar dat er ook geleerd moet worden van de fouten omdat dit ook een nieuwe (?) situatie is.

Dat het misschien niet aan hun verwachtingen voldoet, maar dat wijzelf als land zeer dicht bevolkt zijn, op een relatief klein oppervlak met 16 miljoen mensen wonen en leven waar ook woningnood is en mensen op een wachtlijst staan. Dat er opeens zoveel mensen in eens kwamen dat voor deze opvang  gekozen moest worden.

Dat wij hier de gewoonte hebben dat iedereen  recht heeft op bestaan. Dat Christenen en Moslims en mensen van een ander geloof of geen geloof naast elkaar proberen te  leven met respect voor elkaar.  En dat we ons houden aan bepaalde afspraken die in onze grondwet staan vastgelegd.

Dat we hopen dat deze situatie zeer tijdelijk is, dat we ons best doen om het verblijf zo aangenaam mogelijk te maken, dat we zullen respecteren maar dat we ook begrip en respect vragen voor onze eigen cultuur en daarom rekenen op een goede samenwerking.

Zou het kunnen zijn Burgemeester en andere beleidsmensen, dat er dan begrip ontstaan? Niet alleen bij de medemens vluchteling maar ook in het land zelf?

Ik hoop het van harte. Laten we warmte en begrip uitdragen en vragen. Niet de verschillen versterken. Dan kan er evenwicht komen, al zal het wellicht nog een tijdje duren. Anders zou het, mede door de huidige chaos en vuurhaarden  in andere landen, door de onderliggende en aangewakkerde angst, kunnen leiden van agitatie tot agressie.

Laten we het met z’n allen met wijsheid, moed en beleid in goede banen leiden.

Hoopvol tekenend,

Joop Vogel

 

NB.

Gaarne Forward om zoveel mogelijk begrip te vergaren.

Minister Kamp, Wij roepen U en Uw opvolgers op: stop met pogingen tot het winnen van Schaliegas

Motivatie.

Ik heb Uw hulp nodig. Want,

In de ruimte zwerft een gigantische berg afval, van de aardbewoners afkomstig. In de lucht is veel luchtvervuiling aanwezig, in de oceanen liggen bergen afval, in de aarde zit een enorme hoeveelheid giftige stoffen, in de aarde, de zee en de lucht is veel nucleair materiaal, o.a. van Fukushima, aanwezig, in rivieren en meren .. , in drinkwater .. , alles van de aardbewoners afkomstig.

Maar …, creatieve geesten hebben, mede door de door de banken veroorzaakte crisis en de steeds groter wordende roep om duurzaamheid, oplossingen gevonden voor veel zaken. Bovendien, in de komende tien jaar zal de technische ontwikkeling naar verwachting even groot zijn als die van de afgelopen zestig jaar samen.  Er is nu bijv. alternatieve energie aanwezig: eb en vloed, zout en zoet water, windenergie op land en op zee, zonne-energie op daken en in velden, biogas, waterstof, elektrisch voortgedreven auto’s en fietsen …. en wat nog meer ontdekt is en nog ontdekt zal worden in de nabije toekomst. Er is een herstelproces gaande.

Welnu, in Nederland is de aardgasbron niet onuitputtelijk en tegelijk een hulpmiddel om het begrotingstekort te managen. Maar waarom zullen we, met de kennis van nu en van bovenstaand, de aarde opnieuw belasten met roofbouw, vervuiling en wat over enige jaren nog meer als bezwaren zullen worden ondervonden als gevolg van schaliegaswinning?

Het is bekend dat grote bedrijven lobbyen bij overheden. Het is bekend dat vaak enkele mensen beslissen over grote zaken. Zaken waar veel mensen het soms niet mee eens zijn maar niet aan bod komen, behalve bij de verkiezingen.  Groningen laat met een te vroeg geopenbaard rapport zien dat beleidsmakers niet serieus rekening houden met de mens en zijn veiligheid. Er zijn genoeg aanwijzingen dat dit meer gebeurd. Het is dan ook niet moeilijk om te veronderstellen dat de ontwikkeling in Groningen gebruikt zou kunnen worden om prioriteit te geven aan het winnen van schaliegas.  Laten we daarom in Nederland en masse de overheid laten weten dat het nu echt anders moet:

  • Dat we niet meer willen denken in oude, niet duurzame oplossingen maar het nieuwe met moed en creativiteit en vindingrijkheid tegemoet moeten zien.
  • Dat de aarde ons draagt ons voedt en ons beschermt, Moeder Aarde dus.
  • Dat wijzelf nu die Moeder Aarde moeten beschermen tegen die oude mentaliteit. De toekomst is voor onze kinderen en kleinkinderen. Die mogen niet belast worden met de gevolgen van eerdere niet aflatende uitbuiting, vervuiling, verkrachting als het ware.
  • Dat er de laatste jaren veel aandacht besteed is aan het opnieuw onder de aandacht brengen van Respect. Respect voor het kind thuis en op school, op de sportvelden, in het verkeer, respect voor de vrouw en nog veel meer. Dit begint vorm te krijgen.
  • Dat het nu nodig is om Respect te betuigen naar Moeder Aarde. Zij die ons draagt en die ons voedt.

Uit de daden van nu wordt de toekomst gevormd. Wij zijn met z’n allen verantwoordelijk voor de toekomst. Niet alleen de mensen die nog vanuit een oud en vervuilend economisch principe denken (Met zo weinig mogelijke middelen een zo groot mogelijk resultaat verkrijgen) en helaas soms informatie achterhouden of misleiden om hun doel te bereiken.

Ik roep U op om deze oproep te steunen. Maak de groep groter en groter door deze oproep via onderstaande link aan U bekende mensen te sturen die deze zaak een goed hart toe dragen. Zo kunnen wij ook andere groeperingen ondersteunen die deze zaak aankaarten.

Laat het tevens een vraag aan de politiek zijn om een eerder ingenomen standpunt over dit soort belangrijke onderwerpen na de verkiezingen na te komen. Vraag Minister Kamp en zijn opvolgers nu te stoppen.

Joop Vogel Groesbeek December 2014

https://secure.avaaz.org/en/petition/Minister_Kamp_Wij_roepen_U_op_stop_met_pogingen_tot_het_winnen_van_schaliegas/?cuwpccb

Zie ook:  http://nl.wikipedia.org/wiki/Schaliegas

Avaaz is een wereldwijde organisatie met meer dan 40 miljoen leden welk aantal groeit en groeit. Zij kaart op een respectvolle manier misstanden aan welke de aandacht vragen.

 www.avaaz.org

 

De wisseling van 2012 naar 2013 vanuit mijn perceptie:

 

De Maya’s ‘voorspelden’ niet het einde der tijden maar een grote verandering, een Nieuwe Tijd. Vanaf het jaar 0 is hier naar toe geleefd. De Wedergeboorte. Ons DNA is sinds 12-12-12 en 21-12-12 zodanig veranderd dat in ieder van ons de Christusvlam, de Godsvlam geplaatst is kunnen worden.

Hoge Energieën vanuit het Universum hebben de afgelopen tijd de weg vrijgemaakt. Voor de mens. Voor Moeder Aarde. Onze hersenen worden (nog steeds) in gereedheid gebracht voor andere dimensies. Sommigen merken hier niets van. Anderen ervaren de Hoge Energieën wel, vinden deze al of niet moeilijk en ervaren bijvoorbeeld een verstopt hoofd. Dit zal volgens zeggen nog aanhouden tot en met april 2013.

We zijn en worden veel meer beschermd dan wij beseffen of kunnen beseffen. De mensheid op aarde heeft een vrij wil. Steeds meer mensen ontwikkelen zich echter naar een open hart en stellen zich dienstbaar op. Steeds meer misstanden komen aan het licht waardoor er Licht bij kan komen. Steeds meer mensen komen in opstand tegen onderdrukking waardoor zaken kunnen veranderen. De mensheid veranderd daardoor haar toekomst.

Dit is gezien. Dat is de reden dat de overgang vrij rustig is verlopen. Het is wel zaak om deze veranderingen, onder de gunst van de blijvende Hoge Energieën, door te zetten: Geen oorlog meer over geloof of materie, eerlijkere verdeling, …. . Anders blijft het zoals het is en groeien we niet verder naar die andere dimensies. Wat wel de bedoeling is. Terug naar het Licht. Waar we vandaan komen. Terug naar huis.

Een nieuwe datum voor een volgende grote stap is al genoemd: het jaar 2222. Opvallend, van 12-12-12 naar 2222. Wat heeft die 1 ons te zeggen.

De mens heeft een vrije wil.

Uw wil geschiede = leren, mijn vrije wil in dienst te stellen van Liefde en Licht =  Mijn talenten en sterke kanten in dienst stellen van het geheel en naar eer en geweten leven. Keuzes maken die dat in stand houden.

Ik kan het alleen maar zelf.

Ik wens ons een goede toekomst.

Joop Vogel