Beladen woorden

Alternatief

Een andere manier dan het normaal gangbare, het geaccepteerde. Een ander pad bewandelen.

Dualisme

Dualisme geschapen door God als goddelijke harmonie. Dualisme is de tegenstelling tussen twee polen die nodig is voor beweging en leven. Zo heb je eb en vloed van de zee en de min en pluspool bij een accu die zorgt voor beweging. Volgens de spiritualiteit is de dualiteit ontstaan bij het begin van de schepping toen ruimte en tijd werd geschapen. Dualiteit heeft vaak een negatieve lading omdat het een spanningsveld weergeeft tussen goed en fout en lichaam en geest. Spiritualiteit heeft dan als doel dit spanningsveld op te heffen en terug te keren tot de oorspronkelijke harmonie. De weg naar deze harmonie en innerlijke vrede is dan om tot het inzicht te komen dat er geen dualiteit bestaat maar dat we deel zijn van het geheel en dat alles er mag zijn. Het ervaren van dualiteit heeft te maken met ons ego. Als we ons ego loslaten bestaat er geen dualiteit meer en zijn we vrij.

Bron: http://www.leveningod.nl/dualisme-dualiteit.html

Ego

Identificatie: In het normale spraakgebruik bedoelt men met het woord “ik” het “subject”. Het woord “ego” gebruikt men algemeen voor de identificatie van het zelf met een onjuist denkbeeld. Als “zelfbeeld” is het dus onecht in die zin, dat het denkbeeld over zichzelf niet overeenkomt met de werkelijkheid. Men spreekt bijvoorbeeld over iemand met een groot “ego”, als die mens bijvoorbeeld van zichzelf vindt dat hij erg belangrijk is, terwijl dat voor velen in de werkelijkheid niet zo blijkt te zijn. In dat geval wordt het subjectieve “ik” tot object van verschillende beschouwingen. Als iemand sterk op zichzelf is gericht, zich als een afgescheiden identiteit voelt, dan wordt zo iemand egocentrisch genoemd. Bij zelfzucht spreekt men van egoïsme.

Psychologie: Sigmond Freud gebruikte het woord Ich voor het ego dat zich tussen het Es en het über-icht bevindt. Jung stelt dat er een onderscheid is tussen het ego en het zelf. Bij hem staat de zelfverwerkelijking of individuatie centraal: het wegnemen van de identificatie met het ego. Wanneer het individuatieproces op gang komt, gaat men zichzelf (het eigen ego) steeds meer realistisch waarnemen. Men ziet dat men zelf ook slechte eigenschappen heeft, dat wordt de ontmoeting met de schaduw genoemd. Dan gaat men de projectie van de eigen slechte eigenschappen op anderen doorzien: men wordt wijzer en krijgt meer zelfkennis.

Filosofie en religie: Het ego wordt in de filosofie en religie vaak aangeduid met het begrip ‘ziel’. In het hindoeïsme kent men het begrip atman dat “zelf” betekent. M.K. Gandhi wordt Mahatma Gandhi genoemd, omdat men vind dat hij een “groot-zelf” is: een maha-atma. Dan verplaatst het begrip ego zich van een persoonlijk ego naar een reïncarnerend ego. Dit lijkt op het idee van individuatie van Jung. In de Indische cultuur bedoelt men dan juist dat zijn ego (persoonlijkheid) klein is maar zijn zelf (atman) groot. Zie over het ontstaan van het ego in het Boeddhisme: reïncarnatie.

Esoterie: In de esoterie en meer in het bijzonder de theosofie, wordt het woord “ego” gebruikt voor het gereflecteerde bewustzijn dat daardoor tot zelfbewustzijn wordt. Men maakt een onderscheid tussen verschillende soorten “ego’s”; het menselijk ego en het reïncarnerend ego.

Bron: Wikipedia

Als ik er van uit ga dat iedereen mijn leraar is, wat ook zo is, ik kan van iedereen iets leren over mijzelf, en zelfkennis is de beste kennis, dan kan ik makkelijker de houding van een ander, een houding die mij triggert, accepteren. Iedereen, veel mensen, hebben een houding omdat er zoveel geoordeeld wordt en we daarom niet meer kwetsbaar durven te zijn. Dat wil niet zeggen dat we niets te vertellen hebben. Dat we best eens raad kunnen geven als mensen dat willen ontvangen. Dat kan dan, omdat we niet meer geblokkeerd worden door de houding van de persoon die ons iet te vertellen heeft en waar we wat aan hebben.

Misschien niet zozeer EGO:   Eigen / Gewin / Opnieuw

maar EGI:                                  Energie / Gevoel / Intuïtie

Emancipatie

Er is een tijd geweest dat de vrouw het voortouw nam. Het Matriarchale stelsel. Er is een tijd dat de man het voortouw nam. Het Patriarchale stelsel. De laatste tijd leven we in het laatste stelsel. Daardoor kan het beeld, het idee ontstaan dat de vrouw minder is, ondergeschikt is aan de man. Er ontstaat dan een strijd, een energie om los te komen van die ongelijkheid. Het is de strijd om los te komen van een ongelijkheid welk een idee is maar niet in de Geest bestaat, niet in het Hart aanwezig hoeft te zijn.

Energie: Iedereen is een Einstein.

Alles bestaat uit energie en materie. Energie is een onzichtbaar veld met een grote invloed op ons dagelijks leven. Onbewust wordt deze energie opgevangen en uitgezonden.

Mensen en alle andere levende wezens bevinden zich in een energieveld dat hen doordringt en omgeeft, vergelijkbaar met een magnetisch veld (een morfisch veld). Het zintuig dat energie opvangt en verwerkt noemen wij intuïtie. Mensen verschillen in aanleg en vaardigheid, maar iedereen beschikt over een normale intuïtie. Kleine kinderen nemen hun omgeving sterk intuïtief en helder waar, maar worden hierin niet getraind en begeleid in onze rationele maatschappij. De ratio wordt op school verder ontwikkeld en de intuïtie raakt ondergesneeuwd in de loop van het leven. Iedereen kan echter, op ieder moment, de draad weer oppakken en deze creatieve en intuïtieve vermogens herontdekken en ontwikkelen.

Bron:www.itaka.nl

Ergens doorheen gaan

Niet voor een gevoel / gedachte, weglopen, wegduwen, niet willen, er in blijven hangen, maar er even in blijven, het onder de ogen zien, de oorzaak leren zien, de achtergrond leren zien …. en zo tot andere gedachten komen.

Holisme

Alles heeft met elkaar er maken. Er is actie en er is reactie. Vandaar dat het een het gevolg is van het ander en dat van het een het ander komt.

Laven

Jezelf helen door de schoonheid van mens, materie, natuur, kunst, muziek.

Loslaten

Een veelgebruikte term is loslaten. Je kunt pas loslaten, niet meer ergens door bekneld worden, als je weet wat je vasthoud. Bijvoorbeeld: je hebt een ‘gewoonte gevoel’ Een gevoel dat al zolang bij je is dat je eigenlijk niet meer weet dat het er is.

Dit gevoel wordt veelal veroorzaakt door een gedachte. Een gedachte kan bijvoorbeeld zijn: ‘ik ben niet goed genoeg’.  Die gedachte is eens ontstaan. Ik ben gewend geraakt aan die gedachte omdat ik geen tools had om er mee om te gaan toen het ontstond.

Als ik me weer bewust wordt van die gedachte, nadat ik me eerst bewust ben geworden van het gewoontegevoel, kan ik nagaan bij mijzelf of dat eigenlijk wel zo is. Of ik kan gaan ontdekken wat ik allemaal wel kan of leuk vind of lekker of fijn vind. En niet meer leuk vind.

Dan kan ik die gedachten (steeds opnieuw) loslaten: Ik weet het, of, Ik zie het, of, Ik voel het,  of, Ik ervaar het dat het anders is. Er is iets voor in de plaatst gekomen. Of ik berust er in: het is nu eenmaal zo.

Medelijden

Meegetrokken worden in de aandacht voor iemand die lijdt.

Mededogen – Compassie

Meevoelen met iemand die lijdt terwijl je in eigen kracht blijft.

Paranormaal

Buiten het algemeen bekende. Je komt het tegen als je je er in verdiept. En als je je erin verdiept is het niet meer buiten het algemeen bekende voor jou.

Spiritueel

Spiritualiteit is niet meer en niet minder dan verdieping in mijn eigen leven en daarmee als vanzelf ook in dat van de ander. De intentie daarbij is, mezelf te ontwikkelen boven het materiële alleen en zo te komen tot mijn eigen kern, mijn eigen kracht, welke deel uitmaakt van het Grote Geheel, de Eenheid.

Deze Eenheid is voelbaar, tastbaar. Het komen tot mijn eigen kern, mijn eigen kracht voedt dan ook het Geheel, zoals het Geheel mij voedt als ik mij open stel.

Verdieping leidt tot mijn eigen weg, die aansluit bij de vele wegen van anderen en die naar hetzelfde leiden: De Liefde voor onszelf en voor al het andere.

Stilte

In stilte kan veel genezen / tot rust komen. In dit leven van nu is het vaak druk druk druk. In ons hoofd is dan geen plaats voor inzicht. Het is dan ook belangrijk om enige momenten per dag opnieuw te ervaren dat we eigenlijk met te veel zorgen en dingen bezig zijn. Dat het eigenlijk goed zou zijn om uit die draaimolen te stappen als het te lang duurt. Dat het (weer) stil wordt in ons hoofd. In rust kunnen zijn. Tevreden met wat nu is. In ons hart terugkomen. En daar is alles aanwezig wat we nodig hebben.

Veranderen

Eigenlijk kan je beter spreken van groeien. Anders doen dan wat je gewend bent, met het doel om meer in balans te komen. Steeds meer jezelf te zijn. Je kiest er dus voor om het anders te gaan doen.

Ascended Masters: Hulp langs telepathische weg