23 februari 2013 vraag 1

Algemene Boodschap van de Ascended Master El Morya telepathisch ontvangen op 23 februari 2013 door Birgitte M.P. Bosch©
Vraag en antwoord: deel 1

 

Vraag 1 : Vraag over organisaties in de nieuwe tijd. Je ziet vandaag de dag dat er een heleboel mechanismes in organisaties zijn om mensen of regels te controleren in hoeverre die gevolgd worden. En ik vraag me af hoe zich dat in de toekomst gaat ontwikkelen. En hoe we vandaag hier al uiting aan kunnen geven en hoe we kunnen meewerken om betere organisaties te maken voor in de toekomst?

Mijn geliefde broeders, Mijn geliefde zusters,
Ik dank u voor uw inspiratie in deze vraag. Want werkelijk vanuit deze vraag kan Ik zeer vele aspecten op aarde aanraken, beantwoorden maar ook tot verandering brengen. Want veel mensen en zielen ervaren in deze tijd zeer veel problemen op de werkvloer. Men ervaart een enorme werkdruk en men is werkelijk toe aan verandering. Verandering van structuren. Maar wanneer u structuren op hoge niveaus wenst te veranderen, is het belangrijk dat men nu op de werkvloer durft te beginnen. Want weet, de crisis is een oorzaak van hoog geplaatste machten op aarde. Het is veroorzaakt door een wanbestuur maar ook door machtswellust. Weet dan ook dat vele zaken hierin zijn geopenbaard en dat de noodzaak tot verandering duidelijk is gemaakt met deze crisis. Maar zij die eigenlijk mee verantwoordelijk zijn voor deze crisis op hoge niveaus nemen niet altijd de verantwoordelijkheid maar schuiven ze door naar de bevolking. Vandaar dan ook dat het werkelijk belangrijk is dat men beseft dat mensen zoals u allemaal hieraan mee de geboorte van een nieuwe tijd kunnen aankondigen en dit door te verenigen. Door samen te werken en te verenigen kondigt men werkelijk een nieuwe tijd en een nieuwe geboorte aan. En Ik zal hier dieper op ingaan. Want men heeft als het ware de crisis aangenomen om de druk te verhogen maar ook om afspraken af te blazen. Bestaande contracten en afspraken worden dikwijls niet nageleefd en dit omwille van de crisis? Bestaande sociale overeenkomsten worden afgebroken omwille van de crisis? En men gebruikt de crisis dikwijls als een excuus voor vele zaken en het is belangrijk om te weten dat Europa hierin een zeer belangrijke rol speelt. Want Europa is grotendeels gevormd door democratische landen met een zeer goed sociaal stelsel, met (zeer) goede sociale wetmatigheden. Maar deze komen in deze tijd onder druk te staan want Europa krijgt concurrentie van vele opkomende en groeiende andere continenten zoals China, zoals Brazilië maar ook Amerika probeert terug haar macht te bevestigen. En dit door juist met deze nieuwe opkomende continenten en machten in zee te gaan. Maar hierbij vergeet men dikwijls een oude vriend en partner, namelijk Europa die aan de basis heeft gestaan van de groei op vele plaatsen, aan de groei op vele continenten. En het is dan ook belangrijk dat Europa zelf haar groeikracht terugvindt. Maar men dient te beseffen vanuit Europa, dat de concurrentie met andere continenten groot is juist omdat men daar geen sociale stelsels en systemen kent zoals op vele plaatsen in Europa. Vele van de verzekeringen die u kent, kent men in andere naties niet. Vele van de sociale gelijkheid en de sociale ondersteuning kent men in andere naties niet. En zo tracht men dan ook Europa te dwingen om de rechten die men heeft verkregen vanuit een werknemersituatie maar ook vanuit een werkgeversituatie te ontkrachten. Het is dus belangrijk dat Europa vernieuwing durft brengen. Dat Europa werkelijk aan de basis durft te staan van een nieuwe geboorte in deze tijd, door de verhoudingen op de werkvloer te veranderen en door de sociale stelsels nog meer te verbeteren maar zeker niet door ze af te schaffen. Sociale zekerheid, sociale gelijkheid maar ook de zekerheid dat wanneer iemand ziek wordt, werkloos wordt, werkonbekwaam wordt en zo verder, dat men toch waardevol kan leven in deze maatschappij en dat men ondersteund wordt. Het is belangrijk dat mensen een sociaal leven hebben. Het is belangrijk dat mensen zich goed voelen. Welzijn in hun werk. En dit is voor de komende tijd in Europa werkelijk een belangrijk baanbrekend punt. Dat men standvastig blijft in datgene wat men heeft opgebouwd maar ook dat men durft veranderen. Dat men verandering durft brengen maar ook dat men zegt: stop aan de werkdruk. Laat het welzijn in het werk aanwezig zijn. Want wanneer werk enkel iets is, enkel iets wordt waarvoor u betaald wordt, maar u kunt er uw hart en ziel niet in plaatsen, zullen er zeer veel ongelukkige mensen op de aarde gaan rondlopen. Want dat is werkelijk zeer belemmerend voor de energiestroom, dat is werkelijk zeer belemmerend. En ook voor ondernemingen en bedrijven is dat niet goed. Want wanneer u aan het welzijn van uw mensen denkt, wanneer u aan de gelijkheid hierin denkt en u kunt een positief werkklimaat bevorderen, zult u merken dat dit de productiviteit van een bedrijf werkelijk bijzonder zal verhogen. Dat dit ook de genialiteit van een bedrijf zal verhogen. Want wanneer mensen zich wel voelen in hun werk dan komt er een enorme stroom van inspiratie op gang en zal men ook werkelijk met hart en ziel samenwerken. Het is dus belangrijk dat men met zeer vele factoren rekening gaat houden want het zijn niet enkel de bovenste lagen die mogen veranderen ook de andere lagen mogen veranderen, beginnende van de werkvloer en zo naar de top. Vele zaken mogen hierin veranderen. En de noodzaak aan samenwerking zal in deze tijd steeds meer duidelijk worden. Want wanneer mensen zich verenigen en samenwerken om zo de werkdruk en de werklast te verlichten voor iedereen, komt men tot andere niveaus van samenwerking. Zo is het dan ook dat men gaat beseffen dat wanneer men vanuit de top goed omgaat met zij die op de werkvloer staan dat men minder pressie en controle nodig heeft. Want wanneer u iemand wel laat voelen in hun werkomgeving is controle niet zozeer nodig. Want zij zullen met hart en ziel werken voor deze onderneming in hun werk. Het is belangrijk te weten dat werken juist gezond is. Wanneer u tenminste ‘s avonds kunt zeggen: ik ben moe maar voldaan. Het is dus belangrijk dat men in deze tijd leert samenwerken en in de vereniging van dit samenwerken en dit werk leert komen. Europa is werkelijk een oude partner. Europa is belangrijk en Europa zal bijzonder veel nieuwe innoverende energieën naar voor brengen. Een innoverende tijd. En inderdaad is het zo dat vele productielijnen uit vele landen in Europa zijn verdwenen. Anderzijds staat hier een enorm scala van mogelijkheden te wachten om ontdekt te worden maar ook juist om geproduceerd te worden en om naar voor gebracht te worden. Nieuwe elementen, nieuwe mogelijkheden brengen werkelijk veel verandering waarvoor de Europese mensen bijzonder geschikt zijn om in deze tijd naar voor te brengen. Vooral omdat men vanuit het oude Europa een sociale cultuur heeft, sociale wetgevingen maar ook sociale netwerken, het sociale samenzijn. Wanneer men dus de structuren wereldwijd maar ook in bedrijven wenst te veranderen, is het juist belangrijk dat het sociale erin verankerd wordt, dat men hierin begrip heeft. Maar u begrijpt ook, om te komen tot dergelijke vormen van samenwerking, van vertrouwen zonder controle vanuit de top uit te oefenen dat er zeer veel veranderd dient te worden. Het is belangrijk om sociale wetgevingen op orde te kunnen houden maar dan dient ook ieder zijn verantwoordelijkheid te nemen en het misbruik los te laten. Dit is zo in een land, dit is zo in een bedrijf, dit is zo in een familie en dit wordt alles meer duidelijk en duidelijk in deze wereld, in deze tijd.

Mijn geliefde broeders, Mijn geliefde zusters,
weet dan ook zoals gezegd zullen er nog vele kasten en luiken worden opengedaan, juist om vanuit de top dingen te veranderen. Om vanuit de top dingen te veranderen en te verankeren want de top van een bedrijf of de regering van een land dient werkelijk verantwoordelijkheid te nemen. Het is belangrijk dat men niet enkel becijfert en dat men niet enkel planmatig werkt. Maar wel of het nu gaat om een bedrijf, om een regering, om een Europese of een andere top, dat men begrijpt dat wanneer men rekent, dat wanneer men met cijfermatigheden bezig is, dat men niet enkel over cijfers en over geld spreekt. Maar dat men meer en meer gaat beseffen dat achter dit geld, achter deze cijfers, mensen aanwezig zijn. Mensen die werken, mensen die belast worden op hun werken, mensen die belast worden op hun leven, op hun wonen, op hun verbruik. Weet dan ook dat hierin de komende tijd werkelijk een evolutie en revolutie zal komen zodanig dat zowel de woordvoerders voor bedrijven, zij die bedrijven besturen maar ook regeringen samenkomen en beseffen dat iedere euro die zij op een papier tellen en uitzetten vertegenwoordigd wordt door mensen. Dat belastingen die zij innen vertegenwoordigd worden door mensen. Dat datgene wat men wenst te bereiken in een bedrijf bereikt wordt door mensen. Niet door datgene wat planmatig uitgerekend wordt maar wel zijn het altijd mensen die de schouders eronder plaatsen om iets tot stand te brengen. Dit is zo van het begin in een bedrijf tot aan de vergadertop in deze onderneming. Zo is het ook in een land, in een natie. Het zijn de mensen die het land vormen. Het zijn de mensen die de belasting betalen. Het zijn de mensen die ontlast mogen worden. En Ik doe dan ook werkelijk een oproep, zeker in deze tijd, dat zowel zij in vergaderzalen van regeringen als zij in vergaderzalen van banken, van ondernemingen en zo verder meer en meer gaan beseffen dat iedere uitgerekende euro vertegenwoordigd wordt door mensenhanden, door mensenwerk, door mensenschouders, door de samenleving, de natie.

Mijn geliefde broeders, Mijn geliefde zusters,
nog zeer vele zaken mogen hierin in openheid gebracht worden en zullen tot verandering gebracht worden. Teveel om in één keer op te sommen. Maar hiermee is wel een zeer belangrijk begin gemaakt. Want weet, Ik plaats werkelijk vanuit de kracht van Mijn eerste straal in verbondenheid met de andere stralen, vanuit Onze dimensie de kracht naar de aarde toe. Zodanig dat men werkelijk vanuit ondernemingen, zowel grote als kleine, van ieder die staat in de werkgever- of de werknemerpositie, voor iedereen die belasting betaalt of een land bestuurt dat men meer en meer bewust wordt. Dat datgene wat altijd cijfermatig wordt voorgesteld, dat datgene wat als een geldelijke energie wordt voorgesteld, eigenlijk een stroom is van menselijke samenwerking, van menselijke arbeid, van menselijke input, van het mens-zijn in het algemeen. Want het zijn mensen die een land vormen. Het zijn mensen die een onderneming vormen. En hoe meer men een hogere menselijke samenleving tot stand brengt, hoe meer men een hogere sociale samenleving tot stand brengt, hoe hoger ook de frequentie in ondernemingen en regeringen zal zijn. Weet dan ook dat Europa altijd een oude partner van Ons is geweest vandaar dan ook dat Europa ook hierin weer een rol zal spelen, een grote rol. Want besef goed dat vele continenten en opkomende grootmachten nu juist opkomen omdat zij altijd gefinancierd en geholpen zijn door het oude en krachtige Europa. Weet dan ook dat Wij Europa terzijde zullen blijven staan want Europa zal sociaal blijven. Europa zal het sociale stelsel in stand willen blijven houden. Want in Europa zal men gaan beseffen dat het geld een energie is. Maar dat het mensen zijn die dit alles samen opbouwen. Dat het mensen zijn die een land vertegenwoordigen. Dat het mensen zijn die een vereniging zijn. Dat het mensen zijn die een onderneming groot maken of juist niet. En wanneer men dit gaat beseffen komt men reeds tot grote veranderingen en dan is men klaar voor de volgende stap.

Mijn geliefde zusters, Mijn geliefde broeders,
voel dan ook werkelijk de kracht van Mijn hand hierin en de energie die Ik erin plaats. Ik vraag u help hier allen samen aan mee want u allen bent de schakel van de mensheid. U allen bent de energie die dit alles tot stand brengt. Voel dan ook werkelijk de kracht die Ik hier in breng.