31 augustus 2013

Algemene Boodschap van de Verheven Lichtmeester El Morya, telepathisch ontvangen door Birgitte M.P. Bosch op 31 augustus 2013

Mijn geliefde broeders, Mijn geliefde zusters
voel Mijn armen om u allen heen en voel Mijn vreugde en Mijn zegening. Want werkelijk, het is een gezegende tijd. Hoewel velen het soms ook als een moeilijke tijd ervaren, is het werkelijk een gezegende tijd. Want de zegening bestaat erin dat in deze tijd werkelijk zielen, zielsverwanten, zielenmaatjes en tweelingzielen elkander terug zullen vinden. En terug worden samen gebracht. In het mensenleven. In de geest. Vanuit de geest maar ook in de vorm. Dit is een zegening. Want velen hebben zich zeer vele levens en ook in dit leven bijzonder eenzaam gevoeld. Velen voelen zich onbegrepen en dit komt omdat men niet omringd is door zielsverwanten, door zielsgenoten, door zielenmaatjes of door de tweelingziel. Dit alles is zeer zeer belangrijk en zeker in deze tijd zal dit alles zich meer en meer openbaren. Vandaar dan ook dat Ik werkelijk naar u allen toekom om u allen in het licht en het teken van dit bewustzijn en deze wetenschap te plaatsen. Want het is een belangrijk bewustzijn en het is een belangrijke wetenschap. Want wanneer men niet leeft met zielsverwanten, met zielsgenootjes, met zij die werkelijk bij u betrokken zijn, heeft men dikwijls in de vorm een eenzaam bestaan. Het is belangrijk dat men zielsverwanten en zielsgenootjes terugvindt. Het is belangrijk dat men de tweeling ziel terug herkent of anders is belangrijk dat men een zielenmaatje tegenkomt in het leven. Om op die manier onvoorwaardelijke liefde en steun te kunnen ontvangen en te kunnen geven. Dit alles is belangrijk in deze tijd want de omschakeling naar deze septemberenergie houdt in dat men zich hier meer en meer bewust van wordt. En vanuit deze bewustwording wordt men ook meer en meer samengebracht. Het samenkomen vanuit de ziel. Het openbaren vanuit de geest in het begin maar naderhand zal dit zich werkelijk in de vorm manifesteren en openbaren. Dit alles is teweeg gebracht door de godinnenenergie die deze zomer heeft gekend. En de kracht van de godin was bijzonder sterk en ze zal ook sterk blijven. Want ze heeft een frequentie, een trilling op aarde bevestigd die in 2000 jaar niet meer zo hoog is geweest. Deze frequentie en deze trilling zal zeer veel openbaren en zal zeer veel tot stand brengen. En de godinnen zijn dan ook bijzonder sterk op aarde aanwezig. En zeer zeker op aarde bezig om de frequenties verder voor te bereiden maar ook om alles terug in balans te brengen. Want wanneer de godin samen met de god-energie samenkomt in de liefdevolle dans, zowel in de mens als in de natuur, in de ether, in de etherische velden van het universum dan wordt alles in balans en in evenwicht gebracht. Geluk en vrede vindt men enkel wanneer de god en de godin-energie in balans en evenwicht is. Op aarde betekent dit het mannelijke en het vrouwelijke dat terug in evenwicht komt. Maar vanuit het universum betekent dit ook dat hemel en aarde elkander terugvinden. In deze hemelse dans van onvoorwaardelijke liefde. In dit samenspel van energieën. Want in de geest bestaat alles in eenheid en in verbondenheid. Wanneer de mensheid dit terug beseft, beseft men dat men terug op weg is naar herstel. Vanuit de kracht van de geest wordt dit herstel nu bevestigd. Het startsein wordt werkelijk gegeven deze nacht, wanneer men overgaat naar de septemberenergie. En het blauwe licht is hierin zeer zeer belangrijk. Want het is een bekrachtiging. Het is werkelijk een bekrachtiging van de zielsverwantschappen. Van de zielenverbondenheid en van de eenheid. En het blauwe licht erin zal maken dat zeer vele zaken zich openbaren en zich manifesteren.

Mijn geliefde broeders, Mijn geliefde zusters
het was een zeer boeiende en een zeer mooie zomer. En velen hebben gevoeld en ervaren dat hun geestesoog groeide. Dat hun geesteskracht groeide en dat men steeds verder vanuit de geest kon reiken en in de geest kon bereiken. Dat men werkelijk groeit in de geestesreizen maar ook in het samenzijn vanuit de geest. Dit was een openbaring op zich en dit vanuit de openbaring van de godinnenenergie. Maar nu bevestigt de godkracht dit alles en mag het werkelijk op aarde in balans worden gebracht en worden neergezet. Dit is dus een zeer belangrijke tijd. Een tijd van manifestatie. Een tijd van transformatie en een tijd van het bekrachtigen van al deze energieën. En dit alles is belangrijker dan de mensheid wel beseft. Want wanneer Wij naar de mensheid kijken, willen Wij u allen zo bijzonder graag helpen. Wij willen u allen in uw zielengeluk plaatsen. We willen u allen in uw zielenvrede plaatsen. We willen u allen in uw zielenenergie en in uw levensenergie plaatsen. Want zovele mensen voelen zich vermoeid. Zovele mensen gaan gebukt onder het juk van deze tijd, onder zware lasten. Zovele mensen gaan gebukt onder verdriet, onder teleurstelling, onder  gevoelens van verraad of gevoelens van schuld. En zovele van deze aspecten zijn overbodig. Wanneer men kijkt vanuit de geest en wanneer men de kracht van de ziel kent. Wanneer men zich de zielenbelofte weer herinnert dan komt men in een andere staat van zijn.

Mijn geliefde broeders, Mijn geliefde zusters
Ik ga u dit trachten uit te leggen aan de hand van enkele voorbeelden. En voor sommigen zal het duidelijk zijn en anderen zullen het misschien choquerend vinden. Want zo gaat het altijd in de dualiteit van het leven. Dat wat de ene eenvoudig vindt, vindt de ander moeilijk. Dat wat de ene mooi vindt, vindt de ander lelijk. Dit is afhankelijk van de eigenheid van ieder mens, van iedere persoon, hoe men iets ervaart. Dat is de dualiteit van het leven op de aarde. Maar het is de bedoeling om de dualiteit tot eenheid terug te brengen. En hoe meer men zich bewust wordt van de ziel, kan men ook meer en meer in eenheid komen.

Mijn geliefde broeders, Mijn geliefde zusters
Ik plaats de kracht van het blauwe licht in al haar kleurschakeringen werkelijk als een deken over de aarde. En met de kracht van dit deken blaas Ik werkelijk de schuldgevoelens weg. Schuldgevoelens die overbodig zijn omdat ze voortkomen uit regels en wetten die niet vanuit de ziel zijn opgesteld maar wel vanuit een menselijke belevenis of menselijke machtwellust. Er zijn zoveel regels, zoveel wetten, zoveel dogma’s, zoveel indoctrinaties op de aarde gebracht, dat de mensheid er bijzonder verdrietig van wordt. En vooral wat nog meer is, die de vrijheid van de mensheid heeft ingekort. Want de mens heeft nodig. Vrijheid om de eigen zielenweg te volgen. Om zielen dienstbaar te zijn. Vrijheid om vanuit de ziel te kunnen leven en zielenbeloften waar te maken. Maar vanuit het mens-zijn wordt men soms gedwongen tot het maken van beloften vanuit de persoonlijkheid en vanuit het mens-zijn. Maar de ziel zal op een gegeven moment u er altijd aan herinneren dat u een zielenbelofte heeft gemaakt. En de zielenbelofte staat hoger in rang dan de persoonlijke belofte. Wanneer de mensheid dit meer en meer gaat beseffen, beseft men ook dat vele zaken goed zijn zoals ze zijn. En dat men zich er niet schuldig over hoeft te voelen. Zoveel mensen blijven zitten in een bepaald stramien van gewoonten omdat men bang is om er uit te stappen. Bang om een ander te kwetsen. Bang om een ander pijn te doen. Bang dat men een ander zou verraden. Maar dikwijls is dit niet het geval. Maar blijft men als het ware gevangen in een bepaald stramien van gewoonten, van energieën omdat ze vanuit de gewoonte van die cultuur, die samenleving of die tijd zijn opgesteld. Maar ze zijn dodend voor de zielenenergie. Weet dat telkenmale u een kans op uw vrijheid om uw zielenpad te bewandelen voorbij laat gaan dat u uzelf als het ware handboeit. En iedere keer dat uw vrijheid wordt ingekort, krijgt u er een handboei bij. En op een gegeven moment heeft u zoveel handboeien om dat u zich nauwelijks meer herinnert wie uw ziel of uw Hoger-Zijn zijn. Maar in deze tijd kom Ik naar u allen toe om u hiervan bewust te maken en om u te bevrijden. Te bevrijden van de handboeien die u belemmeren om in uw vrijheid te staan. Om te leven zoals u wenst te leven en te zijn zoals u dient te zijn. Want de roep van de ziel is in deze tijd bijzonder luid en bijzonder duidelijk. De roep van de ziel die uw zielsverwanten oproept om samen te komen in deze genootschappen is bijzonder krachtig. Wanneer u op dat moment niet de vrijheid in uw leven heeft om hierop te reageren, zult u als het ware uzelf handboeien. En zult u niet in uw geluk, in uw liefde en in uw vrede kunnen staan. Want de mens die in vrijheid leeft,vanuit de kracht van de ziel, en enkel de zieleninvulling, de zielenbeloften, de zielenweg en de zielendienstbaarheid naar voor brengt, kent een groot intens geluk. Een intense vrede en een intense harmonie. En wanneer iedereen op aarde dit ervaart dan is de aarde in een hogere trilling aanwezig. Want dan is iedereen gelukkig. Iedereen is dan in vrede en harmonie en dat betekent de verlichting van de mensheid.

Mijn geliefde broeders, Mijn geliefde zusters
het is dus niet egoïstisch om in uw vrijheid te willen staan. Het is niet egoïstisch om gelukkig, liefdevol en harmonieus te willen zijn. Het is niet egoïstisch om steeds uw zielenbeloften te willen waarmaken. Want vooraleer een ziel incarneert in het leven op aarde, heeft de ziel afspraken gemaakt. Heeft men vanuit de ziel beloften gemaakt en vanuit de ziel zal men dan op een gegeven moment hier ook aan herinnerd worden. Mensen worden terug op uw weg gebracht en zij vragen u om met hen mee te gaan. En deze zielsverwantschappen zijn werkelijk zeer zeer uitgebreid. Een zielsverwant zou u kunnen zien zoals degene die u nu bestempelt als familie maar dan vanuit de geest. En een geestelijke familie kan zeer groot zijn. Zo heeft u ook allen zielsgenoten of die u ook zielenvrienden kunt noemen. Zij zijn uw vrienden, zij zijn uw gabbers. Ze zijn mensen (zielen) die u al langere tijd kent en vanuit de ziel herkent u elkaar weer. Maar deze band is niet zo intens als met de ware geestelijke familie die men zielsverwanten noemt. En men heeft ook, zoals u zou kunnen zeggen, zielenkennissen. Zielen die u opnieuw leert kennen. Want weet vanuit de ziel is er altijd een herkenning want iedere ziel hoort tot de grote eenheid van de mensheid. En deze zielenkennissen komen ook terug in uw leven en het is de bedoeling om op een nieuwe manier en een andere manier kennis met elkaar te maken. Zodanig dat men vanuit onvoorwaardelijke liefde deze zielenkennissen kan laten uitgroeien tot zielenvrienden en naar volgende levens toe naar zielsverwantschappen.

Mijn geliefde broeders, Mijn geliefde zusters
iedereen wordt op aarde geboren met het verlangen om de tweelingziel terug te vinden. Want enkel de tweelingziel kan de ziel terug in eenheid en in totale vervulling brengen. En uw tweelingziel is een onafscheidelijk stuk van uzelf. Een tweelingziel is de enige die u totaal kan vervullen. Totaal in die grote eenheid kan brengen en totaal in uw gevoel van onlosmakelijkheid, van eenheid te zijn. Ieder kent dus het verlangen naar de ontmoeting met de tweelingziel. En er zijn mensen op aarde die het geluk kennen om hun tweelingziel op aarde terug te vinden. Dikwijls beginnen zij een partnerrelatie. Dit zijn gelukkige zielen. Dit zijn gelukkige mensen. Want deze relaties zullen altijd een vuur hebben dat nooit uitdooft. Zij zijn degene die werkelijk levenslang bij elkaar zullen blijven omdat vanuit de kracht van de tweelingziel enkel de ander een onvoorwaardelijke aanvulling geeft. De onvoorwaardelijke eenheid geeft. Maar Mijn geliefde broeders en zusters, het is niet altijd zo dat tweelingzielen tezelfdertijd op aarde incarneren. Wanneer dit het geval is dat één ziel in onze contreien aanwezig blijft en de ander incarneert op aarde, heeft het voor de aarde ook altijd een bijzondere betekenis. Want het betekent dat degene die op aarde is altijd zal zoeken naar de tweelingziel die in een andere dimensie aanwezig is. Het zoeken naar deze tweelingziel blijft altijd een verlangen dat men wil invullen. Want enkel met de tweelingziel is men compleet één. Maar voor deze mensen is het dikwijls niet eenvoudig op aarde. En vandaar dat zij wanneer zij een oude ziel zijn meerdere zielenmaatjes hebben. Zijn ze nog redelijk jonge zielen zullen zij één zielenmaatje hebben. Maar weet dat een zielenmaat, een ware zielenmaat een stuk als het ware de invulling van een tweelingziel zal geven. Ook dit zijn relaties die zeer intens zijn, die onvoorwaardelijke liefde kennen en een vuur dat nooit zal doven. Zij zijn gelukkige mensen want wanneer men een zielenmaatje werkelijk terug in het leven ontvangt. In welke relatie dan ook, in een partnerrelatie, in een ouder- kind relatie, in een vriendschapsrelatie, een zielenmaat is werkelijk belangrijk. En een zielenmaat heeft een dermate grote invulling in het leven, wanneer de tweelingziel niet op aarde is, omdat de liefde van de zielenmaat, de liefde van de tweelingziel kan benaderen. Ook dit kan een grote eenheid in het leven en een grote verbondenheid teweeg brengen.

Mijn geliefde broeders, Mijn geliefde zusters
zielsverwanten zijn bijzonder belangrijk welke taken u ook in te vullen heeft. En in deze tijd komen steeds meer zielsverwanten samen om samen te werken. Want vele mensen hebben zich bijzonder eenzaam gevoeld. Zij die de tweelingziel niet terugvonden of niet terug konden vinden omdat deze niet op aarde aanwezig is. Zij die nog altijd wachten op het zielenmaatje om dan de plaats van de tweelingziel in te nemen. Zij die werkelijk vanuit de kracht van de liefde hun zielsverwanten wensen terug te vinden om samen te werken om zich open te stellen voor de zielenvrienden en de zielenkennissen. Want dit is vanuit de ziel altijd belangrijk.

Mijn geliefde broeders, Mijn geliefde zusters
er is zo ongelooflijk veel verdriet en schuldgevoel op de aarde aanwezig omdat men niet beseft wat de onvoorwaardelijke liefde werkelijk is. Omdat men vanuit het mensenleven denkt dat wanneer men belooft bij elkaar te blijven dat dit onvoorwaardelijk voor het leven is. Maar men gaat dan vanuit deze belofte vanuit ego en de persoonlijkheid kijken en niet vanuit de ziel. Want wanneer u beseft dat in een oude tijd de gemiddelde levensverwachting 35 jaar was, was het makkelijk om te zeggen: voor de rest van ons leven of tot de dood ons scheidt. Maar in die tijd had men die tijd ook werkelijk nodig om elkaar te leren kennen, om alles samen te leren en om alles samen af te werken. Maar in deze tijd en in de levensverwachting die de mensheid nu heeft, kan een leven lang of tot de dood ons scheidt, een andere betekenis krijgen. Want in deze tijd gaat alles bijzonder snel. En wanneer bepaalde zaken werkelijk voorbij zijn, wanneer bepaalde zaken afgewerkt zijn en men niets meer samen kan leren, is het beter dat wegen zich scheiden in onvoorwaardelijke liefde en in vriendschap best. Maar het is dan belangrijk dat men terug de vrijheid krijgt en de vrijheid neemt die men nodig heeft. Dit is zo voor partnerrelaties. Dit is zo voor vriendschappen. Dit is zo voor collega’s. Dit is ook zo voor kinderen die volwassen worden en klaar zijn om het huis uit te gaan. Het is belangrijk om in onvoorwaardelijke liefde te kunnen vasthouden zoals aan de tweelingziel of een zielenmaat, aan zielsverwanten maar het is nog even zo belangrijk om te kunnen loslaten.

Mijn geliefde broeders, Mijn geliefde zusters
Ik weet dat dat wat voor de een eenvoudig te accepteren is, voor een ander enorm choquerend kan zijn. Maar toch wil ik graag uit het volgende voorbeeld dit alles duidelijk maken. Zodanig dat het schuldgevoel en het verdriet van de wereld kan verdwijnen. In welke relatie dan ook, in welke vorm dan ook. En daarom vraag Ik u om de woorden niet letterlijk te nemen maar werkelijk de geest en de bevrijding erin te voelen. Want het is Mijn wens dat ieder vrij is. Vrij om lief te hebben. Vrij is om gelukkig te zijn en in vrede en harmonie te leven. En dit kan enkel in vrijheid. Wanneer men elkaar de vrijheid geeft. Want zo zal het zijn dat een vrouw die haar man werkelijk liefheeft hem niet zal vragen om altijd en eeuwig bij haar te blijven. Ze zal juist zeggen: je bent vrij om te gaan maar ik ben gelukkig als je bij mij wilt blijven. Maar de vrijheid geven om de ander te laten gaan, hetzij naar een andere relatie, hetzij naar andere contreien of hetzij door de overgang. Vroeg of laat zal dit komen en bevestigt men de onvoorwaardelijke liefde. Een man die zijn vrouw werkelijk liefheeft zal haar niet vragen om altijd en eeuwig bij hem te blijven. Maar hij zal juist zeggen: je bent vrij om te gaan maar ik ben gelukkig als je bij mij wilt blijven. Want wanneer men elkaar deze vrijheid geeft ,wanneer men elkaar deze vrijheid bevestigt dan laat men elkaar de vrije keuze maar ook de onvoorwaardelijke liefde. Een vrouw die haar man werkelijk onvoorwaardelijk liefheeft maar voelt dat het niet haar tweelingziel of zielenmaatje is en voelt dat de relatie is uitgedoofd, zal aan Ons vragen om de vrijheid in het leven terug te herstellen. En ze zal vragen om een andere vrouw in het leven van haar man te brengen. Een vrouw die wel de tweelingziel of het zielenmaatje is. Want dat is onvoorwaardelijke liefde. En een man die werkelijk zijn vrouw onvoorwaardelijk liefheeft en voelt dat het niet zijn tweelingziel of zielenmaatje is, zal vragen om haar de vrijheid te geven om haar tweelingziel of zielenmaatje te ontmoeten. Want dat is onvoorwaardelijke liefde. Onvoorwaardelijke liefde betekent vrijheid en loslaten. Onvoorwaardelijke liefde betekent een leven lang en tot in de eeuwigheid. Onvoorwaardelijke liefde is altijd daar waar de tweelingziel en het zielenmaatje is. Maar wanneer men voelt dat dit niet het geval is en de relatie is uitgedoofd, is het goed om te zeggen: laat vrij, laat los zodanig dat ieder de eigen weg kan bewandelen om het geluk, de vrede en de harmonie in te vullen. Dit is zo in iedere relatie: man-vrouw, man-man, vrouw-vrouw kinderen, vriendschappen, collega’s en zo verder. Durf lief te hebben. Onvoorwaardelijke liefde hebben. Want vanuit die onvoorwaardelijke liefde groeit men als mens wanneer men in vrijheid kan zijn om te zeggen: ik heb je onvoorwaardelijk lief. Ik laat je vrij om te gaan maar ik ben gelukkig als je wilt blijven.

Mijn geliefde broeders, Mijn geliefde zusters
voel dat met deze energieën en met deze kracht Ik het schuldgevoel, het verdriet en de teleurstelling bij zovelen wens weg te nemen. Want de regels de wetten, de samenlevingsvormen ook in deze tijd nog, zijn op een zodanige manier opgesteld dat ze de mensheid in vrijheid beperken. Dat ze meer gericht zijn naar één zelf en naar het ego toe. Maar niet naar de onvoorwaardelijke liefde en de verbondenheid die ieder voelt. Ieder voelt dit voor een tweelingziel, voor een zielenmaatje, voor zielsverwanten voor zielenvrienden/genoten en ook voor zielenkennissen. Daarom vraag Ik u, Mijn geliefde broeders en zusters, om in deze tijd werkelijk samen te werken vanuit de geest en vanuit de ziel. Om elkander op die manier te leren kennen en elkander op die manier te leren zien. Laat uw deur open zijn voor uw tweelingziel, voor uw zielenmaatje, voor uw zielsverwanten maar ook voor ieder ander die erbij aanwezig wil zijn. Vandaar dan ook dat Ik u zal begeleiden en u werkelijk een nieuwe deur en nieuwe poort zal laten zien. Het is een zeer oude oefening en een oude techniek maar die in deze tijd zeer belangrijk is en naar een nieuw niveau verheven zal worden. Het is dit gevoel vanuit hart en ziel, in verbondenheid met het Hoger-Zijn dat u duidelijk zal maken wat Ik in deze energie en tijd wens te brengen. Voel Mijn hand op uw aller schouder. Voel Mijn energie bij u allen aanwezig en weet het is werkelijk Mijn wens dat u onvoorwaardelijke liefde kent. Voor uzelf en voor een ander. Dat u in vrede en harmonie zult zijn en dat ieder gelukkig is. Want dat is de sleutel naar de poort van verlichting via de poort van vrijheid. En met Mijn energie kom Ik dan ook vrijheid brengen in deze tijd, in deze wereld. Voel Mijn hand op uw aller schouder en weet als een oude Broeder en vriend sta Ik u allen terzijde, verbonden met uw aller ziel en Hoger-Zijn en dit als El Morya.